Dysortografia

Problémy v písomnom prejave. Text človeka s dysortografiou je plný rôznych chýb a nepresností, ktorých sa nedopúšťa opakovane a nijak nesúvisia s jeho rozumovými schopnosťami.

Tzv. špecifická porucha učenia, ktorá sa prejavuje problémami v písomnom prejave, predovšetkým v jeho gramatickej zložke. Medzi typické chyby ľudí s dysortografiou patrí: vynechávanie hlások v slovách, chýbajúce mäkčene a čiarky (t.j. diakritika), zámeny mäkkých a tvrdých slabík, zámeny znelých a neznelých hlások (napr. c/s/z, b/p, g/k, m/n, h/ch), prehadzovanie hlások v slovách do takej miery, že sú celé skomolené, nesprávna aplikácia gramatických pravidiel. Niekedy ide o to, že človek s dysortografiou správnu hlásku "ako keby nepočul" alebo si neuvedomuje, z ktorých všetkých hlások sa slovo skladá napriek tomu, že slovo ako celok počuje a chápe ho (to je práve jeden z prejavov dysortografie). Inokedy ide o situácie, kedy nefunguje rýchla automatická aplikácia gramatických pravidiel. Človek s dysortografiou často pravidlo pozná aj ho vie presne vysvetliť, ale keď musí napísať vetu, v ktorej sa mnoho rôznych pravidiel gramatiky kombinuje, v tom istom pravidle, ktoré práve bezchybne zdôvodnil, urobí chybu.

Rovnako ako pri dyslexii je dôležité si uvedomiť, za akých podmienok je pre človeka najvýhodnejšie písať tak, aby množstvo chýb v texte bolo čo najnižšie (rovnako ako pri dyslexii a dysgrafii tiež platí, že žiaci a študenti s dysortografiou majú vo všetkých typoch škol nárok na prispôsobenie podmienok štúdia). Niekedy pomôže dostatok času a pokoj na prácu, niekedy písanie na počítači s možnosťou automatických opráv. Takisto je nesmierne dôležité vedieť texty po sebe veľmi dôkladne kontrolovať a vedieť, čomu je potrebné venovať zvýšenú pozornosť. V prípadoch, keď je obsah textu veľmi dôležitý sa vyplatí, keď po pisateľovi prečíta text niekto druhý a chyby opraví, pretože dotyčný ich spravidla nevidí. Iný trik, ktorý niekedy zaberá, je čítať text odzadu tak, že čítame slová ako sú napísané, ale od konca vety alebo odseku, takže nie je možné sa sústrediť na obsah textu, ale iba na každé slovo zvlášť.

Tip: Dôležité texty, ktoré si napísal/napísala si vždy nechaj niekým skontrolovať.