O Tablexii

Tablexia je moderná vzdelávacia aplikácia na podporu rozvoja kognitívnych schopností. Je určená nielen pre deti s dyslexiou na druhom stupni základných škôl. Mala by nájsť využitie ako v školách na doplnenie štandardnej výuky, tak v pedagogicko-psychologických poradniach a ďalších poradenských zariadeniach určených pre žiakov s výukovými problémami.

Tablexiu tvorí v súčasnej dobe 10 hier z nich sa každá zameriava primárne na tréning jednej kognitívnej schopnosti. V jednotlivých hrách si hráč precvičí pracovnú pamäť, sluchové vnímanie, priestorovú orientáciu, zrakovú pamäť, pozornosť, zrakovú a sluchovú serialitu, zrakové rozlišovanie, sluchovú pamäť a verbálne schopnosti. Hry sú prepojené atraktívnou detektívnou tématikou a prostredie aplikácie navodzuje atmosféru 30. rokov minulého storočia. Hráč vystupuje v roli mladého detektíva, ktorý za dohľadu svojho staršieho kolegu trénuje schopnosti potrebné pre toto náročné povolanie.

Od koho

Aplikácia Tablexia vznikla v združení CZ.NIC. Pracuje na nej tým mladých ľudí z Laboratórií CZ.NIC. Nájdete medzi nami troch programátorov Václava, Matyáša a Ľuboša, ilustrátorku Anetu, študentky psychologie Andreu, Karolínu a Janu, grafika a UX designera Jakuba. Svoju prácu konzultujeme s psychologičkou PhDr. Lenkou Krejčovou, Ph.D.  z DYS-centra Praha o.s., ktorá sa venuje práve špecifickým poruchám učenia, a Mgr. Cyrilom Bromom, Ph.D. z MFF UK, ktorý sa zaoberá témami z oblastí umelej inteligencie, kognitívneho modelovania, výpočetnej etológie a vzdelávacích efektov výskumných simulácií. Slovenská verzia aplikácie vznikla v spolupráci s doc. PaedDr. Erikom Žovincom, PhD. z Katedry pedagogiky na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre.

Pre koho

Tablexia sa odlišuje od ostatných programov a aplikácií na podporu kognitívneho rozvoja tým, že je zameraná na veľmi špecifickú cieľovú skupinu. Aplikácia je určená pre deti s dyslexiou na druhom stupni základných škôl. Dieťa si musí na prvom stupni základnej školy osvojiť mnoho zručností, ktoré bude potrebovať celý život a ktoré môžu byť prekážkou pri učení. Deťom s dyslexiou je práve preto v tomto veku venovaná väčšia pozornosť. Stáva sa však, že keď dieťa prejde na druhý stupeň, pochopenia a podpory pre jeho problémy je menej. Deti však potrebujú svoje schopnosti precvičovať aj naďalej. Pre deti na druhom stupni naviac v súčasnej dobe existuje výrazne menej aplikácií a možností ako si atraktívnou formou svoje poznávacie schopnosti trénovať. Z tohoto dôvodu sme sa rozhodli zamerať aplikáciu na deti na druhom stupni základných škôl.

Hry

Při vymýšlení her jsme vycházeli ze současných poznatků o dyslexii a z reálných problémů osob s dyslexií. Protože má dyslexie u každého jedince dost individuální profil (různé schopnosti a dovednosti mohou být oslabené, jiné mohou představovat jeho silné stránky, vždy však čelí obtížím ve čtení a psaní), bylo naším cílem, aby se každá z her zaměřovala na specifickou oblast kognitivních schopností, ačkoli jsme brali v potaz, že se jedná o komplexní celek, který nejde nikdy úplně rozdělit. Díky tomu se jedinec s dyslexií může v souladu se svými potřebami věnovat především těm oblastem, ve kterých má největší problémy. Tablexia pokrýva všetkých desať stanovených kognitívnych oblastí.

Zlodeji

Pokiaľ vykonávame nejakú činnosť, ktorá vyžaduje riešenie informácií a prácu s niekoľkými rôznymi poznatkami súčasne, využívame pracovnú pamäť. Žiaci ju potrebujú napríklad pri počítaní zložitejších príkladov spamäti, písaní diktátov alebo zápisu poznámok počas vyučovania. V Zlodejoch kladie nároky na pracovnú pamäť zapamätanie pravidla, podľa ktorého hráč spozná zlodeja. Vyzerá to napríklad takto: "Zlodej príde po človeku v modrej košeli a bude mať na sebe zelené nohavice." Pri sledovaní rady ľudí vstupujúcich do dverí musí hráč toto pravidlo aplikovať a správne podľa neho zlodeja chytiť.

Prenasledovanie

Niektorí si hovoria, že v dnešnej dobe dostupných GPS navigácií nieje orientačný zmysel potrebný. Nielenže môžeme o tieto vymoženosti hocikedy prísť, ale priestorová pamäť má ďaleko väčší zmysel ako iba pre navigáciu. S dobrou priestorovou orientáciou nielenže horšie zablúdime. S dobrou priestorovou orientáciou nielenže ťažšie zablúdime, ale tiež si ľahšie spomenieme, kde sme zaparkovali, niečo odložili alebo lepšie popíšeme cestu niekomu inému. V hre Prenasledovanie má detektív za úlohu poskladať roztrhnutú mapu a správne pospájať jej diely. Nároky sú tak kladené na priestorovú predstavivosť. Vo výsledkoch sa potom zobrazí počet ťahov a čas, takže aj správne naplánovanie presunu dielov hraje úlohu.

Únos

S rozvojom reči v detstve sa učíme rozlišovať tzv. fonémy. Ide o základné stavebné "zvuky", ktoré sú pre každý jazyk typické. Tie potom v dospelosti vnímame omnoho lepšie ako fonémy, ktoré sme nikdy nepočuli. Medzi typické symptómy dyslexie patrí oslabené tzv. fonemické uvedomenie (teda uvedomiť si hlásky v slovách, schopnosť manipulovať s hláskami, odlíšiť podobne znejúce hlásky a podobne). To môže byť nezvýhodňované nielen pri konverzácií v cudzom jazyku, ale aj pri rozlišovaní podobných slov v našom materinskom jazyku (napr.luk-lak-lok) či pri správnom zápise slov. V hre Únos tak hráč môže trénovať sluchové rozlišovanie, sluchovú analýzu a syntézu a fonologickú manipuláciu na neexistujúcich slovách, ktoré obsahujú práve fonémy českého jazyka. Tie detektív započul, keď ho únoscovia viezli so zaviazanými očami cez mesto.

Hliadka

Zraková pamäť je jedným z druhov krátkodobej pamäti, ktorým spracovávame videné informácie. Zraková pamäť je dôležitou súčasťou procesu vnímania a uchovávania čítaného obsahu v mysli, ale podieľa sa na aj na jeho vybavení a reprodukcii. Žiaci si pomocou zrakovej pamäti dokážu vybaviť, aký text bol napísaný v učebnici, čo bolo podtrhnuté, alebo aký obrázok text doprevádzal. Čím lepšiu teda zrakovú pamäť máme, tým ľahšie sa nám učí. V hre Hliadka k tréningu slúži pozorovanie nočnej skrýše zlodejov. Detektív si musí v niekoľkých sekvenciách zapamätať hneď dva vizuálne údaje a síce o ktorej hodine sa ktoré okno rozsvietilo. To potom musí zrekapitulovať.

Strelnica

Pozornosť ako schopnosť zamerať sa na konkrétnu činnosť, vytrvať u nej,registrovať dôležité informácie a naopak vylúčiť nepodstatné, využívame takmer neustále. Nedostatok sústredenia spôsobuje, že sa jedinci s dyslexiou nedokážu venovať zadanej úlohe a práca im preto trvá omnoho dlhšie alebo ich niesú schopní odovzdať v poriadku. Na strelnici má detektív za úlohu počas jednej minúty strieľať vždy do určitej farby a typu kvetov. Tie sa však náhodne menia, čo celú vec komplikuje. Do toho sa na strelnici objavujú debničky, z ktorých sa po zostrelení môže vykľuť príjemný bonus alebo záludná komplikácia.

Potme

Ak niekomu máme popísať, ako niečo robíme, musíme využiť serialitu. Je to postupnosť alebo schopnosť stanoviť presné kroky ako vykonávať určitú činnosť bez toho, aby sme na niečo zabudli. Dyslexia je niekedy doprevádzaná práve oslabením tejto schopnosti. Serialitu môžeme zdokonalovať tréningom. V hre Potme sa dostávame do role zlodeja, ktorý si musí dopredu presne naplánovať prechod domom až k plnému trezoru peňazí. Pri ceste zhasnutým domov na neho číha niejedna prekážka v podobe zatáčok, zatvorených dverí či ostražitých strážnych psov.

Symboly

Zrakové rozlišovanie je podobné tomu sluchovému. Oslabenie zrakového rozlišovania môže spôsobiť zámeny v podobne vyzerajúcich symboloch a znakoch, čo sa môže prejavovať hlavne pri čítaní a písaní podobných písmen ako sú b/d/p, u/n, a/e/o, s/z aj. Rovnako ako sluchové rozlišovanie je možné trénovať aj to zrakové. V hre Symboly má detektív za úlohu nájsť v danom čase tie správne zlodejské značky na okolitých domoch.

Miesto činu

Sluchová pamäť je typom krátkodobej pamäte, ktorú potrebujeme napríklad v prípade, že nám niekto po telefóne diktuje nákupný zoznam alebo svoje telefónne číslo. K zapamätaniu počutého nám môžu pomôcť rôzne stratégie. Jednou z nich je vizualizácia, teda predstavujeme si čo počujeme, alebo si to len symbolicky zobrazujeme vo fantázii, napríklad použitím farieb, tvarov a podobne. Sluchovú pamäť je možné trénovať pomocou hry Miesto činu, kde je potrebné zapamätať si pohyb zlodeja po mieste činu podľa počutého sluchového záznamu.

Protokol

Verbálný znamená rečový, takže všetko čo súvisí s týmito schopnosťami, súvisí s našou rečou. Dôležitým východiskom kvalitných verbálnych schopností je bohatá slovná zásoba - tu získame keď čítame, chodíme do divadla, pozeráme filmy, rozprávame sa s druhými ľuďmi apod. Alebo tiež pomocou hry Protokol, kde má detektív za úlohu vrátiť späť na svoje miesto ukradnuté predmety presne podľa protokolu.

Tajný kód

Serialitu môžeme popísať ako stanovenie si postupu práce alebo tiež spôsobu riešenia nejakej úlohy. Je možné ju rozdeliť na zrakovú a sluchovú serialitu, kdezachytávame postup toho, o čom sa hovorí, čo počujeme. Často však potrebujeme obidve aby sme dokázali popísať naše myšlienkové procesy, ktoré nevidíme ani nepočujeme. Preto po hre Potme prichádza hra Tajný kód. Úlohou detektíva je pozorne počúvať zvuky tajného kódu, rozlúštiť ho a doplniť posledný zvuk.

Na stopě

Další hra trénující prostorovou orientaci. V důsledku nadužívání různých navigačních aplikací dochází ke zhoršení orientace v terénu a papírové mapy jsou již velkou neznámou. Abychom stále ještě trefili domů, je tu hra Na stopě! Detektiv sleduje pohyb zloděje z městské věže a musí se proplést ulicemi města dříve než vychladnou zlodějovy stopy.

Archiv

Tréninku paměti není nikdy dost a proto je zde hra Archiv. Jak již název napovídá, detektiv se vrací ke starším případům a jeho úkolem je podle černobílé fotografie obnovit místo činu. Doplnil tam však všechny správné předměty?

Chyť zloděje

Nadměrné množství informací, známé též jako Informační zahlcení, mohou způsobovat poruchy pozornosti. Důsledkem mohou být horší školní výkony, které ale nijak nesouvisí s intelektem. Ve hře Chyť zloděje, která je zaměřena na trénink pozornosti, musí detektiv nasbírat potřebné množství důkazů pro dopadení zločince, ale přitom si dát dobrý pozor na nástrahy v cestě. V jednotlivých obtížnostech vystřídá při sbírání důkazů různé dopravní prostředky, dokonce se dostane i do vzduchu.

Spätná väzba

Vzhľadom k tomu, že sa Tablexia zameriava na staršie deti, kládli sme pri vývoji aplikácie dôraz na to, aby pri používaní aplikácie získali adekvátnu spätnú väzbu. Individuálne odlišnosti v prejavoch dyslexie u rôznych jedincov sú takisto dôvodom pre ich zaradenie. Tomuto účelu slúžia hlavne Štatistiky, z ktorých môžu hráči po dlhšej dobe pravidelného hrania vyčítať , v ktorých oblastiach je dobrý a ktoré by mal ešte trénovať. K opätovným návratom a precvičovaniu hráčov motivuje množstvo trofejí, ktoré za jednotlivé hry získava. Ich zbierku si potom môže prezerať v Sieni Slávy. Po odohraní každej hry sa zobrazí výsledková listina, kde sa okrem výsledkov objaví aj niekoľko povzbudivých ohodnotení.

Encyklopédia

Stáva sa, že žiaci s dyslexiou toho o svej poruche príliš nevedia a preto sme sa im rozhodli ponúknuť Encyklopédiu, ktorú pre Tablexiu vytvorila PhDr. Lenka Krejčová , Ph.D. Encyklopédia obsahuje všetky základné pojmy spojené s dyslexiou. Môžete sa dočítať o jednotlivých kognitívnych funkciách, ktoré sú o osôb s dyslexiou oslabené. Vďaka tomu môžu hráči lepšie porozumieť tomu, prečo by Tablexiu mali pravidelne používať. Ďalej sa môžu dozvedieť, ktoré známe osobnosti majú dyslexiu. Text je doplnený niekoľkými užitočnými radami ako sa lepšie učiť a zaobchádzať s informáciami. Celá Encyklopédia je kompletne nahovorená.

Testovanie

Aplikáciu sme od začiatku jej vývoja testovali s deťmi s dyslexiou na druhom stupni ZŠ, aby sme ich optimalizovali priamo pre ich potreby. Sledovali sme, ako s aplikáciou pracujú, ako sa im ovláda a ako im jednotlivé hry idú. Poznatky sme postupne spracovávali. Na základe výsledkov z testovania sme tiež nastavovali ohodnotenie a celkovú obtiažnosť hier. Za umožnenie testovania Tablexie ďakujeme DYS-centru Praha, Súkromnej ZŠ Integrál pre žiakov so špecifickými poruchami učenia, ZŠ Táborská, ZŠ Dolné Břežany, ZŠ pre deti s SPU u Borovičiek, ZŠ Prof. Matějčka v Mostě a ZŠ a MŠ Děčín IV Máchovka, ZŠ Vojnovičova v Ústí nad Labem, ZŠ Na Smetance, ZŠ Korunovační, Cirkevnej základnej škole logopedickej Don Bosco aj Gymnáziu Sázavská.

Radi prídeme otestovať Tablexiu aj na Vašej škole. Napíšte nám.

Plány

Nechceme ale zostať iba u desiatich hier. Cieľom aplikácie je obsiahnuť všetky kognitívne funkcie, v ktorých môžu mať deti s dyslexiou problémy. Ku každej oblasti by si nakoniec malo dieťa zahrať viac hier a dosiahnuť tak komplexný tréning. Do budúcnosti sa tak otvára možnosť prepojiť viac hier interaktívnym príbehom vďaka čomu by si hráč vytvoril k hrám bližší vzťah.

Platforma a Licencia

Aplikácia je dostupná pre platformy Android a iOS.

Tablexia, rovnako ako ostatné projekty Laboratórií CZ.NIC , vzniká komplexne ako open source a pod otvorenými licenciami GPL a Creative Commons. Tablexia je verejnosti prístupná zdarma.

Zásady spracovania a ochrany osobných údajov